Sklep internetowy używa plików cookie

Na naszej stronie używamy plików cookies. Niektóre z nich są niezbędne, podczas gdy inne pomagają nam udoskonalić tę witrynę i wygodę użytkownika. Czy zgadzasz się na użycie wszystkich plików cookie?

Ustawienia cookies

Twoja prywatność jest ważna. Możesz wybrać ustawienia plików cookie poniżej.

Regulamin sklepu internetowego

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszystkie Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 3. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 4. Kupujący mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Kupujący będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Kupujący nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu internetowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w sekcji Rejestracja w Sklepie internetowym, w punkcie IV ust. 6.
   

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin: niniejszy Regulamin, który reguluje faktyczne i prawne warunki sprzedaży Towarów, tryb dostawy Towarów, zlecenie zapłaty Wartości Zamówienia.
 2. Sprzedawca – P.P.H.U. JAWO s.c. Jacek i Marcin Żukowski z siedzibą w Kadach, ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP 529-169-57-8, który prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu internetowego sprzedaży Towarów lub świadczenia usług, zawieranych drogą elektroniczną, adres poczty elektronicznej: biuro@medcover.pl;,. telefon do kontaktu 22 755 26 75.
 3. Kodeks cywilny: ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.).
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1).
 5. Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 134 z późn. zm.).
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 7. Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Siła Wyższa: zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia (dotyczy to również sytuacji, w której zajście zdarzenia jest mało prawdopodobne w danych okolicznościach) i niemożliwe do zapobieżenia. Za siłę wyższą będą uznawane w szczególności: działania siły przyrody, w szczególności: huragan, powódź, pożar, niezwykle niskie lub wysokie temperatury powietrza, akty władzy publicznej, w szczególności: wywłaszczenie, blokada granic lub portów; zdarzenia związane z życiem zbiorowym, w szczególności zamieszki uliczne, protesty, wojna, inne działania zbrojne, akt terrorystyczny, strajk, epidemia, pandemia.
 9. Konsument: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (w szczególności dokonująca zakupu Towarów) niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 10. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 Kodeksu cywilnego).
 11. Sklep internetowy: serwis internetowy, zarządzany przez Sprzedawcę i pozwalający Kupującym na zawieranie Umów sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, dostępny w domenie internetowej: www.medcover.pl
 12. Towar: rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w Sklepie internetowym.
 13. Dane osobowe: wszelkie dane przekazane przez Kupującego (Kupującego jako konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a także Kupującego jako Przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego oraz Sprzedawcę, które umożliwiają identyfikację tych osób. Dane osobowe obejmują dane niezbędne do realizacji Umowy sprzedaży imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres dostawy Towarów, numer NIP Przedsiębiorcy, o których mowa w przepisie art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 14. Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą. Zamówienie zawiera następujące informacje: numer Zamówienia, nazwy Towarów, kod lub numer identyfikacyjny, ilość, nazwa producenta, przewidywany czas dostawy, miejsce dostawy, Wartość Zamówienia (w tym koszty dostawy), polecenie płatności Zamówienia.
 15. Formularz rejestracji: formularz dostępny w sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.
 16. Formularz zamówienia: interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 17. Koszyk: element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 18. Wartość Zamówienia: Całkowita cena Towarów brutto zamówionych przez Kupującego, zawierająca koszty przesyłki.
 19. Dostawa: jeden z rodzajów określonych w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu, dzięki którym Kupujący otrzymuje zamówione Towary w trakcie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
 20. Kupujący Przedsiębiorca: Przedsiębiorca, który kupuje Towary lub korzysta z usługi poprzez Sklep internetowy, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie.
 21. Kupujący Konsument: Konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który kupuje Towary lub korzysta z usługi poprzez Sklep internetowy, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Regulaminie. 
 22. Umowa sprzedaży: Umowa między Przedsiębiorcą a Sprzedawcą zawarta w przypadku złożenia przez Kupującego Zamówienia w Sklepie internetowym, w tym zaakceptowanie przez niego niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „wyślij Zamówienie” oraz Umowa między Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (art. 2 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta).
   

III. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz rejestracji oraz Formularz zamówienia.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza rejestracyjnego, zgodnie z postanowieniami rozdziału IV Regulaminu poniżej.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie Danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Kupujący może w każdej chwili wyrejestrować się ze Sklepu internetowego, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medcover.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy JAWO ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, żądania usunięcia konta Kupującego wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
 5. Usługa elektroniczna konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Sprzedaż Towarów nie jest Usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 7. Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla FireFox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Zakazane jest:
  1. korzystanie ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci;
  2. zamieszczanie przez Kupującego treści naruszających jakiekolwiek przepisy prawa, w tym zwłaszcza naruszające prawa własności intelektualnej osób trzecich, treści propagujących przemoc, zachowania rasistowskie, sprzeczne z dobrymi obyczajami lub godzące w dobra osobiste osób trzecich;
  3. podejmowanie czynności, które mogą destabilizować pracę Sklepu internetowego lub utrudniać do niego dostęp w tym wprowadzanie wirusów, robaków, botów i innych kodów, plików lub oprogramowania.
 10. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, która została wskazana w rozdziałach XVI Regulaminu) Kupujący może składać na przykład:
   • pisemnie na adres: JAWO ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
   • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medcover.pl
  2. Zaleca się podanie przez Kupującego w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Kupującego; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 11. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu internetowego;
  3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.
 12. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
   

IV. REJESTRACJA W SKLEPIE

 1. Kupujący mają możliwość:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania Umów sprzedaży, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
  2. dokonania rejestracji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem danych dostępowych Kupującego (login i hasło) przypisanych do konta.
 2. Zawarcie Umowy sprzedaży na zakup danego Towaru lub usługi bez uprzedniej rejestracji w Sklepie jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
  1. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego Koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym).
  2. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail, w przypadku Przedsiębiorców – dodatkowo firma i NIP) oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towaru/ów, miejsce i sposób dostawy Towaru/ów, sposób płatności.
 3. Rejestracja możliwa jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Kupującego – (1) wypełnieniu Formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres email, w przypadku Przedsiębiorców – dodatkowo firma i NIP). Następnie należy utworzyć hasło do Konta i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zarejestruj się”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia konta.
 4. Z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym tworzone jest konto Użytkownika stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kupującym oraz o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego, w związku z zawieranymi Umowami sprzedaży. W ramach swojego konta Kupujący ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie internetowym.
 5. Logowanie się na konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 6. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie internetowym, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupującego.
 7. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Kupującego danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Kupującego, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.
 8. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Kupującego podanych podczas rejestracji Kupującego powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy sprzedaży, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.
   

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE INTERNETOWYM – ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

 1. Kupujący, przeglądając stronę Sklepu internetowego, w szczególności prezentujące Towary, usługi i koszty wysyłki, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi. Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na stronie internetowej Sklepu jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Kupującemu zapoznanie się z jego ofertą.
 2. Przed złożeniem Zamówienia Kupujący umieszcza w wirtualnym Koszyku wybrany przez siebie Towar lub usługę, które zamierza nabyć.
 3. W celu złożenia zamówienia należy: 
  1. zalogować się do Sklepu internetowego po dokonaniu rejestracji w Sklepie internetowym i założeniu konta lub dokonać zalogowania bez użycia konta,
  2. wybrać Towar będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć w ikonę „do Koszyka” znajdującą się obok nazwy Towaru oraz ceny sprzedaży,
  3. przejść do Koszyka klikając w ikonę koszyka oraz przejść kolejne kroki realizacji zamówienia, w tym:
   • wybrać spośród opcji wskazanych w Formularzu zamówienia – sposób wydania Towaru (osobisty odbiór, dostawa) oraz formę płatności;
   • w przypadku, gdy towar zostanie odebrany przez Kupującego osobiście – wybrać z listy punkt odbioru;
   • kliknąć w ikonę „zamawiam i płacę”.
 4. Kupujący w momencie składania Zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę „zamawiam i płacę” potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 5. Za dane do wysyłki (w przypadku wyboru opcji dostawy) oraz za dane do potwierdzenia zakupu lub faktury VAT system domyślnie podaje te, wskazane przez Kupującego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym. W trakcie wypełniania Formularza zamówienia istnieje możliwość zmiany danych do potwierdzenia zakupu, faktury VAT lub wysyłki.
 6. Po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy Zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego, o ile dane kontaktowe wskazane przez Kupującego będą prawidłowe.
 7. Po złożeniu prawidłowego Zamówienia oraz dokonaniu zapłaty przez Kupującego pełnej Wartości Zamówienia, Zamówienie otrzymuje status „przygotowanie do dostawy”, a Sprzedawca przesyła niezwłocznie Kupującemu informację o przyjęciu Zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu Zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany Towar lub usługę zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia. Umowa sprzedaży zawarta na odległość wiąże Strony do momentu pełnej realizacji zobowiązań, z niej wynikających.  
 8. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący kupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie.
 9. Towar dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz UE.
 10. Towary zakupione w Sklepie internetowym dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
  2. do paczkomatów InPost.
 11. Kupujący może odebrać Towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 12. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, Towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji Zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 13. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji Zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 14. W celu złożenia Zamówienia należy postępować zgodnie z rozdziałem IV ust. 2 oraz V ust. 3 Regulaminu oraz zgodnie z informacjami wyświetlającymi się w Sklepie internetowym podczas procedury składania Zamówienia.
 15. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Kupujący udziela Sprzedawcy zgody na udostępnianie na adres e-mail Kupującego wiadomości związanych z realizacją Zamówienia. 
 16. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Towar oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Kupujący jest informowany w Sklepie internetowym w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową sprzedaży.
 17. Gdy charakter przedmiotu Umowy sprzedaży nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie,
 18. w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie internetowym w opisie Towaru.
 19. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie lub u producenta. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia).
 20. W przypadku, gdy Towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w Zamówieniu, Kupujący zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie Zamówienia.
 21. Termin realizacji Umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 5 dni roboczych, tj. w dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczonych od dnia zawarcia Umowy określonego w ust. 7 powyżej.
 22. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej Umowy sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu w Sklepie internetowym, oraz
  2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V ust. 5 Regulaminu; treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona
  3. w systemie informatycznym Sklepu internetowego Sprzedawcy.
    

VI. PŁATNOŚĆ

 1. Płatności za nabyte w Sklepie internetowym przez Kupującego Towary lub zamówione usługi (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
 2. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  1. przelewem, po złożeniu Zamówienia, ale przed przekazaniem Towaru do dostawy Kupującemu, na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew tradycyjny);
  2. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika DPD Polska, DHL;
  3. gotówką lub kartą płatniczą [AL8] [KM9] przy odbiorze osobistym;
  4. w formie przedpłaty za towar, po złożeniu Zamówienia, ale przed przekazaniem Towaru do dostawy Kupującemu, poprzez płatności elektroniczne GoPay.
 3. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.
 4. Kupujący dokonuje zakupu Towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych i opłaconych Zamówień.
 6. W przypadku wyboru formy zapłaty „przelew tradycyjny” lub poprzez płatności elektroniczne, określone w rozdziale VI ust. 2 lit. d Kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku, gdy nie dojdzie do dokonania zapłaty przez Kupującego w terminie określonym powyżej, umowa sprzedaży będzie uważana za niezawartą, a zamówienie za anulowane. W takich okolicznościach Kupujący ani Sprzedawca nie będą zobowiązani względem siebie do żadnych świadczeń, w szczególności uiszczenia odszkodowania lub jego surogatu, zwrotu kosztów itp.
 7. Dane potrzebne Kupującemu do dokonania płatności w formie przelewu tradycyjnego są przesyłane Kupującemu w postaci potwierdzenia złożenia Zamówienia lub faktury pro forma, na podany przez niego w czasie rejestracji adres e-mail po otrzymaniu Zamówienia, ale przed przekazaniem Towaru do dostawy Kupującemu. Termin zapłaty przez Kupującego wynosi 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia lub faktury pro forma. 
 8. Kupujący dokonuje zapłaty Wartości Zamówienia w złotych.
 9. Kupujący może śledzić stan realizacji Zamówienia w następujący sposób:
  1. Sprzedawca przekaże Kupującemu, za pośrednictwem konta Kupującego w Sklepie internetowym (MOJE KONTO), a także na wskazany przez Kupującego adres e-mail, następujące informacje dotyczące realizacji Zamówienia: nr Zamówienia, Wartość Zamówienia, status płatności Wartości Zamówienia, czas dostawy, zmiany związane z Zamówieniem.

VII: LISTA CEN W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Ceny Towarów zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym podane są w złotych. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Podatek VAT jest wliczony w cenę Towarów (tj. podane ceny Towarów zawierają podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w cenach Towarów zamieszczonych w Sklepie internetowym, z tym że obowiązującą Kupującego jest cena z chwili zakupu Towaru oraz do wprowadzania nowych Towarów do oferty w Sklepie internetowym.
 3. Koszty dostawy Towarów nie są wliczone w ceny Towarów zamieszczonych w Sklepie internetowym. Kupujący nie ponosi kosztów dostawy Towarów, jeżeli Kupujący odbiera osobiście Towary z magazynu Sprzedawcy. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy Towarów pod wskazany przez Kupującego adres lub w paczkomacie, Sprzedawca nalicza opłatę dodatkową zgodnie z procedurą określoną w rozdziale VIII niniejszego Regulaminu.
   

VIII. DOSTAWA

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w terminie określonym przez Sprzedawcę w informacji przekazanej Kupującemu, o czym Kupujący jest informowany.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 3. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Kupującego liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  2. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży;
  3. w przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Towaru, Towar będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Towaru; o gotowości Towaru do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego;
  4. w przypadku Zamówienia Towarów o różnych terminach gotowości do odbioru, Kupujący ma możliwość odbierania Towarów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Towarów po skompletowaniu całego Zamówienia.
 4. Początek biegu terminu gotowości Towaru do odbioru przez Kupującego liczy się w następujący sposób:
  1. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  2. w przypadku wyboru przez Kupującego sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Dostawa Towarów odbywa się w Polsce oraz UE.
 6. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Kupującemu w Sklepie internetowym w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową sprzedaży. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych Towarów i ich wartości. Dostawa Towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w Zamówieniu sposób.
 7. Odbiór osobisty Towaru przez Kupującego jest bezpłatny.
 8. Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT, zgodnie z wyborem Kupującego. Dowód sprzedaży dodawany jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki.
 9. W razie przesłania Towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika lub za pośrednictwem paczkomatów InPost, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju, a jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
   

IX. NEWSLETTER

 1. Dla korzystania z Newslettera wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, standardowa przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sklep internetowy dla użytkowników niebędących Kupującymi oraz użytkownikom zarejestrowanym w Sklepie internetowym zgodnie z rozdziałem IV Regulaminu polegającą na informowaniu użytkowników o promocjach, konkursach, wydarzeniach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie treści drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail.
 3. Celem skorzystania z Newslettera należy:
  1. wypełnić formularz subskrypcji Newslettera dostępny na stronie internetowej Sklepu i wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, lub
  2. wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych podczas rejestracji w Sklepie internetowym.
 4. Rezygnacja z otrzymywania informacji w ramach Newslettera jest możliwa poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newslettera na stronie internetowej Sklepu, jak również poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.
 5. Użytkownik nie ponosi wobec Sprzedawcy opłat z tytułu korzystania z Newslettera. Użytkownik jest zobowiązany do ponoszenia kosztów transmisji danych poprzez sieć Internet związanych z korzystaniem z Newslettera.
   

X. PRZENIESIENIE PRAW WŁASNOŚCI

 1. Prawa własności do Towarów i związana z nimi odpowiedzialność przechodzą ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą otrzymania Towarów przez Kupującego.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą, gdy Kupujący otrzyma Towary.

 

XI. PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

 1. Prawa Sprzedającego:
  1. Wstrzymanie się z realizacją Zamówienia w przypadku nieotrzymania od Kupującego określonej Wartości Zamówienia.
  2. Anulowanie Zamówienia, jeżeli Kupujący nie wpłacił całej Wartości Zamówienia, zgodnie z rozdziałem VI. ust. 6 Regulaminu.
 2. Obowiązki Sprzedającego:
  1. Udostępnienie Kupującemu niniejszego Regulaminu w Sklepie internetowym.
  2. Zapewnienie wszelkich warunków umożliwiających Kupującemu prawidłowe korzystanie ze Sklepu internetowego.
  3. Dostarczanie informacji o Towarach, ich głównych cechach, jak również o ich producencie.
  4. Rozpatrywanie reklamacji Kupującego i składanie odpowiedzi.
  5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane Siłą Wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego.  

 

XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Kupujący Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w rozdziale XII ust. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@medcover.pl lub też pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku niniejszego Regulaminu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
   • polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Kupujący Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący Konsument, chyba że Kupujący Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Kupującego Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.   
 6. Kupujący Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Kupujący Konsument może zwrócić Towar na adres: ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.  
 7. Kupujący Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Kupującego Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Kupujący Konsument:
  1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
    

XIII: OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO

 1. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 2. Podanie dokładnych danych dotyczących zamawianych Towarów podczas składania Zamówienia.           
 3. Opłacenie Wartości Zamówienia.
 4. Przyjęcie dostawy Towarów z zachowaniem terminów i procedur określonych w rozdziale VIII Regulaminu; w przypadku wyboru przez Kupującego dostawy Towarów pod wskazany przez Kupującego adres lub do paczkomatu, Kupujący zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami firmy kurierskiej lub operatora paczkomatu, w celu odbioru Towarów.
 5. Bieżące śledzenie powiadomienia wysyłane na podany przez Kupującego adres e-mail i udzielać na nie odpowiedzi w sposób i formie wskazanej przez Sprzedawcę.
 6. Niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy jeżeli w chwili dostawy Towarów po ich sprawdzeniu przez Kupującego okaże się, że Zamówienie jest nieprawidłowe (np. pod względem ilościowym, asortymentowym itp.).
 7. Podpisanie dokumentów potwierdzających otrzymanie Towarów od Sprzedawcy w trakcie dostawy, tj. najpóźniej niezwłocznie po odebraniu Towarów.
 8. Niezwłoczne aktualizowanie  swoich danych rejestracyjnych w Sklepie internetowym, w przypadku zmiany swoich Danych Osobowych.
 9. Nieujawnianie osobom trzecim własnych danych związanych z dostępem do Sklepu internetowego.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji wprowadzonych w Formularzu zamówienia.
   

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących Przedsiębiorców.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej z Kupującym Przedsiębiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego Przedsiębiorcy roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. 
 3. W wypadku Kupujących Przedsiębiorców Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Kupującego Przedsiębiorcy sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Kupującego Przedsiębiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Kupującego Przedsiębiorcy.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
   

XV. RĘKOJMIA

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego Przedsiębiorcy jest wyłączona.  
 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić poprzez adres e-mail: biuro@medcover.pl lub też pisemnie na adres: JAWO Sprzedawcy ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 3. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący Konsument może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Kupujący Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Kupujący Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Kupujący Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Kupujący żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów.
 7. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich .
   

XVI. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może kierować w formie email na adres Sprzedawcy biuro@medcover.pl lub też pisemnie na adres: JAWO Sprzedawcy ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.
 3. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego Towaru, Kupujący może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Sprzedawcy. W terminie 3 dni od dnia, w którym przy dochowaniu należytej staranności wykrycie wady Towaru stało się możliwe, Kupujący jest zobowiązany powiadomić Sprzedawcę o wykrytych wadach.
 4. Kupujący składając reklamację zobowiązany jest przedstawić fakturę VAT zakupu reklamowanej partii Towaru, oraz opis reklamacji wraz ze zdjęciami wysłany na adres email sprzedawcySprzedawcy: biuro@medcover.pl
 5. Jeżeli Kupujący nie przekaże Sprzedawcy dokumentów i rzeczy, o których mowa ust. 2 powyżej w terminie 3 dni od dnia wezwania przez Sprzedawcy wówczas Strony uznają, że Kupujący cofa złożoną reklamację.
 6. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany Towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, Kupujący ma obowiązek zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia u siebie jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy, w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 7. Reklamacja zostanie uwzględniona przez Sprzedawcę tylko wówczas, jeżeli Kupujący wykaże, że odpowiednio magazynował i konserwował Towar, używał go zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowe zasady użytkowania, przechowywania i składowania Towaru zawiera Instrukcja Użytkowania, załączona do sprzedawanego Towaru.
 8. Reklamacja nie obejmuje wad jawnych, które Kupujący mógł stwierdzić – przy zachowaniu należytej staranności – w chwili wydania mu Towarów.
 9. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany Towaru na wolny od wad lub do rozliczenia zapłaconej ceny przy następnej dostawie Towaru Kupującemu. Sprzedawca nie ponosi żadnych innych kosztów spowodowanych wadliwością Towaru.
 10. Termin i warunki wymiany Towaru bądź rozliczenia ceny zakupu, zostaną określone indywidualnie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Zwrot wadliwego towaru nastąpi na żądanie lub za uprzednią zgodą Sprzedawcy, wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej.
 11. Warunkiem przyjęcia zwrotu Towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone i nieprzetworzone przez Kupującego. Zwrot Towarów odbywa się na podstawie dokumentów dotyczących danej transakcji handlowej, znajdujących się w posiadaniu Sprzedawcy.
 12. Uwzględnienie reklamacji w wyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
 13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przechowywanie Towaru, szkody powstałe w rozładunku z winy Kupującego lub osoby trzeciej.
   

XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przed dokonaniem zakupów przez Sklep internetowy, Kupujący dokonuje rejestracji w Sklepie internetowym, wskazując swoje Dane osobowe niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 2. Podstawą przetwarzania Danych osobowych jest  art. 6 ust 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administratorem Danych osobowych jest: P.P.H.U. JAWO s.c. Jacek i Marcin Żukowski z siedzibą w Kadach, ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP  529-169-57-8.
 4. Podmiot Danych osobowych może się z nami skontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: JAWO ul. Okrężna 18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki;
  2. przez e-mail: biuro@medcover.pl
  3. telefonicznie: 22 755 26 75
 5. Informujemy, iż podanie Danych osobowych jest wymogiem umownym. Sprzedawca przetwarza Dane osobowe, aby wykonać zawartą Umowę sprzedaży a także dokonać rozliczeń z dostawcami usług płatniczych.
 6. Sprzedawca może przekazać/udostępnić Dane osobowe podmiotom świadczącym usługi transportowe i dostawcom usług płatniczych.
 7. Podmiotowi Danych osobowych przysługuje prawo dostępu do Danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych, jeżeli byłaby na którymkolwiek etapie składana.
 8. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
 9. Podmiotowi Danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego udostępniając nową wersję Regulaminu w Sklepie internetowym.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Kupujący Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   

XIX. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Kupujący Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

–    Adresat:

P.P.H.U. JAWO s.c. Jacek i Marcin Żukowski z siedzibą w Kadach,

adres email: biuro@medcover.pl

 

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

 

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić